Ban Mê Thuột Xưa

Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột dưới Thời Việt Nam Cộng Hoà.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bò ít thấy hơn heo và chó. Một số người trong làng này rất khá giả.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bò ít thấy hơn heo và chó. Một số người trong làng này rất khá giả.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Cảnh đường phố Ban Mê Thuột.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Cảnh đường phố Ban Mê Thuột.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Cành đường phố nhà cửa người Việt.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Cành đường phố nhà cửa người Việt.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Chùa Khải Đoan bắt đầu xây dựng từ năm 1951 trên đường Phan Bội Châu do Đoan Huy hoàng thái hậu mẹ vua Bảo Đại cho xây dựng và Nam Phương Hoàng Hậu trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý việc thi công.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Chùa Khải Đoan bắt đầu xây dựng từ năm 1951 trên đường Phan Bội Châu do Đoan Huy hoàng thái hậu mẹ vua Bảo Đại cho xây dựng và Nam Phương Hoàng Hậu trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý việc thi công.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Chúng tôi luôn thu hút một đám đông khi xuất hiện với những toán y tế và với thuốc lá [để phân phát].
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Chúng tôi luôn thu hút một đám đông khi xuất hiện với những toán y tế và với thuốc lá [để phân phát].
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Con voi này sẽ khiến bạn tỉnh thức dọc con đường. Nó là con voi duy nhất mà tôi thấy.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Con voi này sẽ khiến bạn tỉnh thức dọc con đường. Nó là con voi duy nhất mà tôi thấy.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hãy quan sát những ngôi nhà này thông thoàng ra sao. Nhà được đóng kín lại trong mùa mưa. Vào mùa hè trong nhà vẫn mát mẻ.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hãy quan sát những ngôi nhà này thông thoàng ra sao. Nhà được đóng kín lại trong mùa mưa. Vào mùa hè trong nhà vẫn mát mẻ.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Giờ đi chợ lúc nào cũng đông đúc và bận rộn.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Giờ đi chợ lúc nào cũng đông đúc và bận rộn.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Một ngôi làng Thượng tiêu biểu.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Một ngôi làng Thượng tiêu biểu.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Người phụ nữ này thích sưởi nắng. Những căn chòi này rất thông thoáng thoải mái.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Người phụ nữ này thích sưởi nắng. Những căn chòi này rất thông thoáng thoải mái.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Nhà thờ Chánh tòa Ban Mê Thuột.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Nhà thờ Chánh tòa Ban Mê Thuột.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Nhìn kỹ người ta sẽ thấy một số lò hầm than ở hậu cảnh. Hàng tấn than được sản xuất từ cây gỗ tại địa phương, và được dùng khắp nơi để nấu nướng.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Nhìn kỹ người ta sẽ thấy một số lò hầm than ở hậu cảnh. Hàng tấn than được sản xuất từ cây gỗ tại địa phương, và được dùng khắp nơi để nấu nướng.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những chuyến công voa chạy khắp nơi. Đường xá thì rất tệ. Phần lớn việc tiếp tế cho chúng tôi đều phải bằng máy bay.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những chuyến công voa chạy khắp nơi. Đường xá thì rất tệ. Phần lớn việc tiếp tế cho chúng tôi đều phải bằng máy bay.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những con vật nuôi được thả chạy rông. Nhưng bò thì được chăn, và chúng rất quý giá.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những con vật nuôi được thả chạy rông. Nhưng bò thì được chăn, và chúng rất quý giá.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những người Thượng bán các món đồ tại một ngôi làng Việt. Tôi thực sự yêu thích những người này.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những người Thượng bán các món đồ tại một ngôi làng Việt. Tôi thực sự yêu thích những người này.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những người Thượng rất giàu mới có trâu bò. Không gặp nhiều người như vậy. Hầu như chỉ thấy những con heo chạy rông.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những người Thượng rất giàu mới có trâu bò. Không gặp nhiều người như vậy. Hầu như chỉ thấy những con heo chạy rông.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những phụ nữ Thượng luôn mang vác một cái gì đó. Gặp chúng tôi, vài người thì mỉm cười, còn vài người thì nhìn có vẻ không ưa thích.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những phụ nữ Thượng luôn mang vác một cái gì đó. Gặp chúng tôi, vài người thì mỉm cười, còn vài người thì nhìn có vẻ không ưa thích.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Phi trường Lạc Giao.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Phi trường Lạc Giao.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Phi cơ C-123 Provider tại sân bay Ban Mê Thuột Đông (Phi trường Phụng Dực) 
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Phi cơ C-123 Provider tại sân bay Ban Mê Thuột Đông (Phi trường Phụng Dực)
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Tất cả những ngôi làng Thượng đều rất giống nhau. Những ngôi nhà sàn làm bằng gỗ, tre và mái lợp tranh.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Tất cả những ngôi làng Thượng đều rất giống nhau. Những ngôi nhà sàn làm bằng gỗ, tre và mái lợp tranh.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Tôi nghĩ mình đã gặp cùng kiểu tóc này ở Los Angeles.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Tôi nghĩ mình đã gặp cùng kiểu tóc này ở Los Angeles.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Người chúp hinh viết: "Tôi yêu mến những ngôi làng này. Tất cả người Thượng đều là bạn của chúng tôi".
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Người chúp hinh viết: "Tôi yêu mến những ngôi làng này. Tất cả người Thượng đều là bạn của chúng tôi".
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Phi cơ De Haviland Beaver tại Ban Mê Thuột.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Phi cơ De Haviland Beaver tại Ban Mê Thuột.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Rời Ban Mê Thuột.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Rời Ban Mê Thuột.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những ngôi nhà tiêu biểu của người Việt tại địa phương.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những ngôi nhà tiêu biểu của người Việt tại địa phương.
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hình của Al Adcock.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
1969 Sân tennis phía sau Grand Bungalow - Hình của Tom.
Posted by Admin ĐN
1969 Sân tennis phía sau Grand Bungalow - Hình của Tom.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Bản đồ Thị xã Ban Mê THuột thập niên 1960.
Posted by Admin ĐN
Bản đồ Thị xã Ban Mê THuột thập niên 1960.
Posted by Admin ĐN
Nữ thiếu sinh quân Ban Mê Thuột.
Posted by Admin ĐN
Nữ thiếu sinh quân Ban Mê Thuột.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột (Dec 17, 1969).
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột (Dec 17, 1969).
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1962.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1962.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1964-65.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1964-65.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1964-65.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1964-65.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1964-65. Hình của Deryl Sadler.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1964-65. Hình của Deryl Sadler.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1964-65.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1964-65.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1964-65.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1964-65.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1969. Hình của Tom.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1969. Hình của Tom.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1969.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1969.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1969.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1969.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1969.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1969.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1969. Hình của Tom.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1969. Hình của Tom.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1969. Hình của Tom.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1969. Hình của Tom.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1969. Hình của Tom.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1969. Hình của Tom.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1969. Hình của Tom.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1969. Hình của Tom.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1969. Hình của Tom.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1969. Hình của Tom.
Posted by Admin ĐN
1969 Trường Sư phạm Kiểu mẫu BMT.
Posted by Admin ĐN
1969 Trường Sư phạm Kiểu mẫu BMT.
Posted by Admin ĐN
1969 Trường Sư phạm Kiểu mẫu BMT.
Posted by Admin ĐN
1969 Trường Sư phạm Kiểu mẫu BMT.
Posted by Admin ĐN
1969 Trường Sư phạm Kiểu mẫu BMT. Dr. King, Jane Ford và học sinh trường.
Posted by Admin ĐN
1969 Trường Sư phạm Kiểu mẫu BMT. Dr. King, Jane Ford và học sinh trường.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1969. Hình của Tom. Dr. King, Jane Ford và học sinh trường.
Posted by Admin ĐN
Ban Mê Thuột 1969. Hình của Tom. Dr. King, Jane Ford và học sinh trường.
Posted by Admin ĐN
1969 Trường Sư phạm kiểu mẫu BMT.
Posted by Admin ĐN
1969 Trường Sư phạm kiểu mẫu BMT.
Posted by Admin ĐN
Chợ và rạp hát Ban Mê Thuột.
Posted by Admin ĐN
Chợ và rạp hát Ban Mê Thuột.
Posted by Admin ĐN
Phía Tây Ban Mê Thuột.
Posted by Admin ĐN
Phía Tây Ban Mê Thuột.
Posted by Admin ĐN
Trạm Y Tế Buôn Mê Thuột, 1962-1963.
Posted by Admin ĐN
Trạm Y Tế Buôn Mê Thuột, 1962-1963.
Posted by Admin ĐN
Nhân viên người Việt làm việc tại MACV. Hình của Tom 1969.
Posted by Admin ĐN
Nhân viên người Việt làm việc tại MACV. Hình của Tom 1969.
Posted by Admin ĐN
Người Cảnh Sát Quốc Gia RVN và đám dân đông 1969.
Posted by Admin ĐN
Người Cảnh Sát Quốc Gia RVN và đám dân đông 1969.
Posted by Admin ĐN
Học sinh Ban Mê Thuột 1969. Hình của Tom.
Posted by Admin ĐN
Học sinh Ban Mê Thuột 1969. Hình của Tom.
Posted by Admin ĐN
Học sinh Ban Mê Thuột 1969. Hình của Tom.
Posted by Admin ĐN
Học sinh Ban Mê Thuột 1969. Hình của Tom.
Posted by Admin ĐN

Xem Thêm