Báu vật nhà Nguyễn

Chậu cành vàng lá ngọc, pháp lam đời Đồng Khánh
Chậu cành vàng lá ngọc, pháp lam đời Đồng Khánh
Bức chạm ngự diên văn bảo- Ngọc trắng xám, thời Nguyễn- - đồ cung đình Huế.
Nguồn trang FB Phim Lịch Sử Việt Nam
Posted by Admin ĐN
Bức chạm ngự diên văn bảo- Ngọc trắng xám, thời Nguyễn- - đồ cung đình Huế.
Nguồn trang FB Phim Lịch Sử Việt Nam
Posted by Admin ĐN
Mũ bình thiên đúc trong TK 19, nặng 0, 66 kg.
Nguồn trang FB Phim Lịch Sử Việt Nam
Posted by Admin ĐN
Mũ bình thiên đúc trong TK 19, nặng 0, 66 kg.
Nguồn trang FB Phim Lịch Sử Việt Nam
Posted by Admin ĐN
Ấm và đĩa - Ngọc trắng xanh bịt vàng, thời Nguyễn - đồ cung đình Huế.
Nguồn trang FB Phim Lịch Sử Việt Nam
Posted by Admin ĐN
Ấm và đĩa - Ngọc trắng xanh bịt vàng, thời Nguyễn - đồ cung đình Huế.
Nguồn trang FB Phim Lịch Sử Việt Nam
Posted by Admin ĐN
Ống đựng bút bằng ngọc triều Nguyễn.
Nguồn trang FB Phim Lịch Sử Việt Nam
Posted by Admin ĐN
Ống đựng bút bằng ngọc triều Nguyễn.
Nguồn trang FB Phim Lịch Sử Việt Nam
Posted by Admin ĐN

Xem Thêm