Posters Tuyên Truyền của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Những posters cổ động tuyên truyền tâm lý chiến xưa và nay của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
Posted by Admin ĐN
Kỷ niệm 10 năm đánh thắng máy bay chiến lược B52 của giặc Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Kỷ niệm 10 năm đánh thắng máy bay chiến lược B52 của giặc Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Theo lời Đảng gọi, lên đường xây dựng vùng Kinh Tế Mới.
Posted by Admin ĐN
Theo lời Đảng gọi, lên đường xây dựng vùng Kinh Tế Mới.
Posted by Admin ĐN
Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và 1972.
Posted by Admin ĐN
Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và 1972.
Posted by Admin ĐN
Poster của Trung Quốc ủng hộ phía VNDCCH trong chiến tranh Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
Poster của Trung Quốc ủng hộ phía VNDCCH trong chiến tranh Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
Đảng là cuộc sống và là niềm tin.
Posted by Admin ĐN
Đảng là cuộc sống và là niềm tin.
Posted by Admin ĐN
Tất cả để xây dựng Xả Hội Chủ Nghĩa.
Posted by Admin ĐN
Tất cả để xây dựng Xả Hội Chủ Nghĩa.
Posted by Admin ĐN
Hà Nội, Huế, Sài Gòn - Một đất nước.
Posted by Admin ĐN
Hà Nội, Huế, Sài Gòn - Một đất nước.
Posted by Admin ĐN
Hòa bình nhất định thắng.
Posted by Admin ĐN
Hòa bình nhất định thắng.
Posted by Admin ĐN
1965 Poster của Trung Quốc ủng hộ phía VNDCCH trong chiến tranh Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
1965 Poster của Trung Quốc ủng hộ phía VNDCCH trong chiến tranh Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
1065 Poster của Trung Quốc ủng hộ phía VNDCCH trong chiến tranh Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
1065 Poster của Trung Quốc ủng hộ phía VNDCCH trong chiến tranh Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
1965 Poster của Trung Quốc ủng hộ phía VNDCCH trong chiến tranh Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
1965 Poster của Trung Quốc ủng hộ phía VNDCCH trong chiến tranh Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
1965 Poster của Trung Quốc ủng hộ phía VNDCCH trong chiến tranh Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
1965 Poster của Trung Quốc ủng hộ phía VNDCCH trong chiến tranh Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
1065 Poster của Trung Quốc ủng hộ phía VNDCCH chống đế quốc Mỹ phản động.
Posted by Admin ĐN
1065 Poster của Trung Quốc ủng hộ phía VNDCCH chống đế quốc Mỹ phản động.
Posted by Admin ĐN
1972 Tường lại con em chúng ta, quyết hạ thật nhiều máy bay giặc Mỹ.
Posted by Admin ĐN
1972 Tường lại con em chúng ta, quyết hạ thật nhiều máy bay giặc Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Một lối thoát cho Ních-Xơn.
Posted by Admin ĐN
Một lối thoát cho Ních-Xơn.
Posted by Admin ĐN
Trăm sông về lại biển đông,
Bắc Nam đã lại về trong một nhà!
Posted by Admin ĐN
Trăm sông về lại biển đông,
Bắc Nam đã lại về trong một nhà!
Posted by Admin ĐN
B-52 là Bê Quan Tài.
Posted by Admin ĐN
B-52 là Bê Quan Tài.
Posted by Admin ĐN
Hà Nội - "Điện Biên Phủ Trên Không".
Posted by Admin ĐN
Hà Nội - "Điện Biên Phủ Trên Không".
Posted by Admin ĐN
Hoan hô chiến thắng vang dội của Hà Nội đã bắn rơi 23 B-52 của Mỹ!
Posted by Admin ĐN
Hoan hô chiến thắng vang dội của Hà Nội đã bắn rơi 23 B-52 của Mỹ!
Posted by Admin ĐN
Xây dựng quân đội chính quy, hiện đại để bảo vệ Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa!
Posted by Admin ĐN
Xây dựng quân đội chính quy, hiện đại để bảo vệ Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa!
Posted by Admin ĐN
Quyết đánh tan giặc Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Quyết đánh tan giặc Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Thi đua đánh Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Thi đua đánh Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Cảm ơn sự ủng hộ của nhân dân thế giới.
Posted by Admin ĐN
Cảm ơn sự ủng hộ của nhân dân thế giới.
Posted by Admin ĐN
Không có gì quí hơn độc lập, tự do.  Poster tiếng Tây Ban Nha.
Posted by Admin ĐN
Không có gì quí hơn độc lập, tự do. Poster tiếng Tây Ban Nha.
Posted by Admin ĐN
Đảng Cộng Sản Việt Nam vì mục tiêu dân giàu nước mạmh xã hội công bằng dân chủ văn minh.
Posted by Admin ĐN
Đảng Cộng Sản Việt Nam vì mục tiêu dân giàu nước mạmh xã hội công bằng dân chủ văn minh.
Posted by Admin ĐN
Bảo vệ gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.
Posted by Admin ĐN
Bảo vệ gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn ơi quân ta đã vễ.
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn ơi quân ta đã vễ.
Posted by Admin ĐN
Ra sức luyện quân sự sẵn sàng bảo vệ tổ quốc.
Posted by Admin ĐN
Ra sức luyện quân sự sẵn sàng bảo vệ tổ quốc.
Posted by Admin ĐN
Lên đường bảo vệ tổ quốc.
Posted by Admin ĐN
Lên đường bảo vệ tổ quốc.
Posted by Admin ĐN
Lương trí con người ủng hộ chúng ta.
Posted by Admin ĐN
Lương trí con người ủng hộ chúng ta.
Posted by Admin ĐN
Nhân dân Việt Nam nhất định thắng.
Posted by Admin ĐN
Nhân dân Việt Nam nhất định thắng.
Posted by Admin ĐN
Việt Nam chiến thắng.
Posted by Admin ĐN
Việt Nam chiến thắng.
Posted by Admin ĐN
Việt Nam toàn thắng.
Posted by Admin ĐN
Việt Nam toàn thắng.
Posted by Admin ĐN
Phải tăng nhanh sản lượng muối đảm bảo nhu cầu của nhân dân.
Posted by Admin ĐN
Phải tăng nhanh sản lượng muối đảm bảo nhu cầu của nhân dân.
Posted by Admin ĐN
Bay cao bay thấp đều không thoát.
Posted by Admin ĐN
Bay cao bay thấp đều không thoát.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Quyết thắng giặc Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Quyết thắng giặc Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Biển của ta giàu và đẹp.  Phát triển nghề cá Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
Biển của ta giàu và đẹp. Phát triển nghề cá Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
Không có gì quý hơn độc lập tự do.
Posted by Admin ĐN
Không có gì quý hơn độc lập tự do.
Posted by Admin ĐN
3.500 phi cơ Mỹ bị bắn rơi.
Posted by Admin ĐN
3.500 phi cơ Mỹ bị bắn rơi.
Posted by Admin ĐN
Vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội thanh niên sẵn sàng.
Posted by Admin ĐN
Vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội thanh niên sẵn sàng.
Posted by Admin ĐN
Sẵng sàng.
Posted by Admin ĐN
Sẵng sàng.
Posted by Admin ĐN
Xốc tới áp đảo quân thư.
Posted by Admin ĐN
Xốc tới áp đảo quân thư.
Posted by Admin ĐN
Quyết chiến, quyết thắng.
Posted by Admin ĐN
Quyết chiến, quyết thắng.
Posted by Admin ĐN
Trần Thị Tâm, Bám Đất, Bám Dân, Dũng Cảm, Kiên Cường.
Posted by Admin ĐN
Trần Thị Tâm, Bám Đất, Bám Dân, Dũng Cảm, Kiên Cường.
Posted by Admin ĐN
Tấc đất, tấc vàng, tích cực trồng màu.
Posted by Admin ĐN
Tấc đất, tấc vàng, tích cực trồng màu.
Posted by Admin ĐN
Nam Bắc một nhà.
Posted by Admin ĐN
Nam Bắc một nhà.
Posted by Admin ĐN
Nhân dân Việt Nam nhất định thắng.
Posted by Admin ĐN
Nhân dân Việt Nam nhất định thắng.
Posted by Admin ĐN
25-4-76.  Hăng hái đi bầu Quốc Hội thống nhất nước Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
25-4-76. Hăng hái đi bầu Quốc Hội thống nhất nước Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
"Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không...chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các chaú"  Bác Hồ.
Posted by Admin ĐN
"Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không...chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các chaú" Bác Hồ.
Posted by Admin ĐN
Vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai con em chúng ta.
Posted by Admin ĐN
Vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai con em chúng ta.
Posted by Admin ĐN
Bảo vệ thiếu nhi.
Posted by Admin ĐN
Bảo vệ thiếu nhi.
Posted by Admin ĐN
Trâu bò béo khỏe, sức kéo càng tăng.
Posted by Admin ĐN
Trâu bò béo khỏe, sức kéo càng tăng.
Posted by Admin ĐN
Ta nhất định thắng!  Địch nhất định thua!
Posted by Admin ĐN
Ta nhất định thắng! Địch nhất định thua!
Posted by Admin ĐN
Sử dụng và bảo vệ tốt công trình thủy lợi!
Posted by Admin ĐN
Sử dụng và bảo vệ tốt công trình thủy lợi!
Posted by Admin ĐN
Trồng nhiều cây cho đất nước giàu đẹp.
Posted by Admin ĐN
Trồng nhiều cây cho đất nước giàu đẹp.
Posted by Admin ĐN
Hoà Bình.
Posted by Admin ĐN
Hoà Bình.
Posted by Admin ĐN
Hàng quân thần tốc thống nhất đất nước, nước còn giặc còn đi đánh giặc.
Posted by Admin ĐN
Hàng quân thần tốc thống nhất đất nước, nước còn giặc còn đi đánh giặc.
Posted by Admin ĐN
Bảo vệ vững chắc hoà bình hạnh phúc.
Posted by Admin ĐN
Bảo vệ vững chắc hoà bình hạnh phúc.
Posted by Admin ĐN
Cảnh giác giữ gìn an ninh biên giới tổ quốc Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
Cảnh giác giữ gìn an ninh biên giới tổ quốc Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
Ma túy, AIDS.  Không được thử dù chỉ một lần.
Posted by Admin ĐN
Ma túy, AIDS. Không được thử dù chỉ một lần.
Posted by Admin ĐN
1986 Năm Quốc Tế Hoà Bình 
Vì Hoà Bình 
Chống Chiến Tranh Hạt Nhận.
Posted by Admin ĐN
1986 Năm Quốc Tế Hoà Bình
Vì Hoà Bình
Chống Chiến Tranh Hạt Nhận.
Posted by Admin ĐN
Bọn Đế Quốc, Bọn Phản Động Quốc Tế
Chớ dại dột đụng đến đết nước này.
Posted by Admin ĐN
Bọn Đế Quốc, Bọn Phản Động Quốc Tế
Chớ dại dột đụng đến đết nước này.
Posted by Admin ĐN
Trồng nhiều đỗ tương.
Posted by Admin ĐN
Trồng nhiều đỗ tương.
Posted by Admin ĐN
Quyết thắng lũ giặc Huê Kỳ.
Posted by Admin ĐN
Quyết thắng lũ giặc Huê Kỳ.
Posted by Admin ĐN
Giữ lấy quê hương
Giữ lấy tuổi trẻ
Posted by Admin ĐN
Giữ lấy quê hương
Giữ lấy tuổi trẻ
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Chú trọng lúa những phải chú ý làm tốt hoa màu cây công nghiệp và chăn nuôi.  Lời của Hỗ Chí Minh.
Posted by Admin ĐN
Chú trọng lúa những phải chú ý làm tốt hoa màu cây công nghiệp và chăn nuôi. Lời của Hỗ Chí Minh.
Posted by Admin ĐN
Hoà Bình Hạnh PHúc.
Posted by Admin ĐN
Hoà Bình Hạnh PHúc.
Posted by Admin ĐN
Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập.
Posted by Admin ĐN
Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
7-5-1954 Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Posted by Admin ĐN
7-5-1954 Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Posted by Admin ĐN
Kỷ niệm 30 năm chiến thắng 1954-1984.
Tinh thần Điện Biện Phủ Bách Chiến Bác Thắng 
Tuổi trẻ sẵn sàng lên đường bảo vệ tổ quốc.
Posted by Admin ĐN
Kỷ niệm 30 năm chiến thắng 1954-1984.
Tinh thần Điện Biện Phủ Bách Chiến Bác Thắng
Tuổi trẻ sẵn sàng lên đường bảo vệ tổ quốc.
Posted by Admin ĐN
Quyết tâm phấn đấu đạt 10 tấn thóc trên 1 hecta.
Posted by Admin ĐN
Quyết tâm phấn đấu đạt 10 tấn thóc trên 1 hecta.
Posted by Admin ĐN