Thượng-trụ-quốc, Thiếu-Bảo Quận-công Võ-Di-Nguy

Tháng giêng năm Tân-Dậu (1801) Nguyễn-vương sai Nguyễn-Văn-Trương và Tống-Phúc-Lương đem quân tiên-đạo đánh Quy-nhơn. Lê-Văn-Duyệt và Võ-Di-Nguy đem thủy-binh đánh cửa Thị-nại bị trúng đạn chết. Sau được chuyển về an-táng tại Gia-định thành.

Chúa Nguyễn sắc phong : Thượng-trụ-quốc, Thiếu-Bảo Quận-công.
Tháng giêng năm Tân-Dậu (1801) Nguyễn-vương sai Nguyễn-Văn-Trương và Tống-Phúc-Lương đem quân tiên-đạo đánh Quy-nhơn. Lê-Văn-Duyệt và Võ-Di-Nguy đem thủy-binh đánh cửa Thị-nại bị trúng đạn chết. Sau được chuyển về an-táng tại Gia-định thành.

Chúa Nguyễn sắc phong : Thượng-trụ-quốc, Thiếu-Bảo Quận-công.
Lăng và đền thờ của ông hiện nằm tại (hẻm) đường Cô-Giang sát với đường chính, nên đường này thời tổng-Thống Ngô-Đình-diệm đặt tên đường Võ-Di-Nguy là vì thế. Đến năm 1986  đổi là đường Phan-Đình-Phùng.
Lăng và đền thờ của ông hiện nằm tại (hẻm) đường Cô-Giang sát với đường chính, nên đường này thời tổng-Thống Ngô-Đình-diệm đặt tên đường Võ-Di-Nguy là vì thế. Đến năm 1986 đổi là đường Phan-Đình-Phùng.
Khu lăng mộ và đền thờ của ông lọt thỏm vào xóm lao-động nghèo, nên việc giữ-gìn cả là một việc rất tế-nhị. Bởi sự lấn-chiếm đất-đai thổ-trạch là điều khó tránh khỏi. Song song với thời thổ-tả chết đói của những sau năm 1975. Khuôn-viên trước đền thờ của ông, ban quản-lý đã cho thuê chỗ (nay gọi là mặt bằng) làm đủ thứ chuyện hòng kiếm thêm chút cháo sống qua ngày.
Khu lăng mộ và đền thờ của ông lọt thỏm vào xóm lao-động nghèo, nên việc giữ-gìn cả là một việc rất tế-nhị. Bởi sự lấn-chiếm đất-đai thổ-trạch là điều khó tránh khỏi. Song song với thời thổ-tả chết đói của những sau năm 1975. Khuôn-viên trước đền thờ của ông, ban quản-lý đã cho thuê chỗ (nay gọi là mặt bằng) làm đủ thứ chuyện hòng kiếm thêm chút cháo sống qua ngày.
Hiện nay, những người chịu trách-nhiệm quản-lý lại cho Á-châu Ngân-hàng thuê làm chỗ gửi xe cho nhân-viên của ngân-hàng này. Lấy đó làm nguồn thu để có tiền hương khói.
Hiện nay, những người chịu trách-nhiệm quản-lý lại cho Á-châu Ngân-hàng thuê làm chỗ gửi xe cho nhân-viên của ngân-hàng này. Lấy đó làm nguồn thu để có tiền hương khói.
Tuy vậy, lăng mộ của ông cũng đáng gọi là tươm-tất và sạch-sẽ. Nhìn vào có thể cho đây là một ngôi mộ của cụ tổ một giòng họ nào đó hơn là một di-tích có tính-chất lịch-sử.
Tuy vậy, lăng mộ của ông cũng đáng gọi là tươm-tất và sạch-sẽ. Nhìn vào có thể cho đây là một ngôi mộ của cụ tổ một giòng họ nào đó hơn là một di-tích có tính-chất lịch-sử.

Xem Thêm