Tiền In Hình Nhà Bác Học

Niels Bohr, 500 Danish Kroner (2002)
(Tờ này vẫn đang lưu hành và được in tiếp tục)
Niels Bohr, 500 Danish Kroner (2002)
(Tờ này vẫn đang lưu hành và được in tiếp tục)
Marie Curie, 20000 old Polish Zloty (1989)
(Tờ này không còn giá trị sử dụng)
Marie Curie, 20000 old Polish Zloty (1989)
(Tờ này không còn giá trị sử dụng)
Marie and Pierre Curie, 500 French Francs (1998)
(Tờ này không còn giá trị sử dụng)
Marie and Pierre Curie, 500 French Francs (1998)
(Tờ này không còn giá trị sử dụng)
Albert Einstein (1879 - 1955), 5 Israeli Lirot (1968)
(Tờ này không còn giá trị sử dụng)
Albert Einstein (1879 - 1955), 5 Israeli Lirot (1968)
(Tờ này không còn giá trị sử dụng)
Leonhard Euler, 10 Swiss Francs (1997)
(Tờ này vẫn còn giá trị sử dụng, không được phát hành thường xuyên)
Leonhard Euler, 10 Swiss Francs (1997)
(Tờ này vẫn còn giá trị sử dụng, không được phát hành thường xuyên)
Michael Faraday, 20 British Pounds (1993)
(Tờ này vẫn còn giá trị sử dụng, không còn được phát hành)
Michael Faraday, 20 British Pounds (1993)
(Tờ này vẫn còn giá trị sử dụng, không còn được phát hành)
Carl Friedrich Gauss, 10 Deutsch Marks (1991)
(Tờ này không còn giá trị sử dụng)
Carl Friedrich Gauss, 10 Deutsch Marks (1991)
(Tờ này không còn giá trị sử dụng)
Christian Huygens, 25 Dutch Guilder (1955)
(Tờ này không còn giá trị sử dụng)
Christian Huygens, 25 Dutch Guilder (1955)
(Tờ này không còn giá trị sử dụng)
Sir Isaac Newton, 1 British Pound
(Tờ này vẫn còn giá trị sử dụng, không được phát hành thường xuyên)
Sir Isaac Newton, 1 British Pound
(Tờ này vẫn còn giá trị sử dụng, không được phát hành thường xuyên)
Hans Christian Ørsted, 100 Danish Kroner (1970)
(Tờ này không còn giá trị sử dụng nhưng vẫn có thể đổi lấy tiền mới)
Hans Christian Ørsted, 100 Danish Kroner (1970)
(Tờ này không còn giá trị sử dụng nhưng vẫn có thể đổi lấy tiền mới)
Lord Ernest Rutherford, 100 New Zealand Dollars
(Tờ này vẫn đang lưu hành và tiếp tục được phát hành)
Lord Ernest Rutherford, 100 New Zealand Dollars
(Tờ này vẫn đang lưu hành và tiếp tục được phát hành)
Erwin Schrödinger, 1000 Austrian Schilling (1983)
(Tờ này không còn giá trị sử dụng)
Erwin Schrödinger, 1000 Austrian Schilling (1983)
(Tờ này không còn giá trị sử dụng)

Xem Thêm