Trại tù binh Phú Quốc 1973

Đây là toàn cảnh nhà tù Phú Quốc
Đây là toàn cảnh nhà tù Phú Quốc
Các nhân viên của ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát tù binh chiến tranh.
Các nhân viên của ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát tù binh chiến tranh.
Một nhóm quân nhân thuộc lực lượng QC đang cấp phát các phần ăn và nước uống cho các tù binh cộng sản.
Một nhóm quân nhân thuộc lực lượng QC đang cấp phát các phần ăn và nước uống cho các tù binh cộng sản.
Các nhân viên của ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát tù binh chiến tranh.
Các nhân viên của ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát tù binh chiến tranh.
Một nhóm quân nhân thuộc lực lượng QC đang cấp phát các phần ăn và nước uống cho các tù binh cộng sản.
Một nhóm quân nhân thuộc lực lượng QC đang cấp phát các phần ăn và nước uống cho các tù binh cộng sản.
Các nhân viên của ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát tù binh chiến tranh.
Các nhân viên của ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát tù binh chiến tranh.
Các nhân viên của ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát tù binh chiến tranh.

Phi trường An Thới, Phú Quốc.
Các nhân viên của ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát tù binh chiến tranh.

Phi trường An Thới, Phú Quốc.
Tù binh được trở về tự do.
Tù binh được trở về tự do.
Các nhân viên của ICCS (International Commission of Control & Supervision) cùng tham gia kiểm soát và giám sát việc chuyển giao tù binh.
Các nhân viên của ICCS (International Commission of Control & Supervision) cùng tham gia kiểm soát và giám sát việc chuyển giao tù binh.
Một nhóm quân nhân thuộc lực lượng QC đang cấp phát các phần ăn và nước uống cho các tù binh cộng sản.
Một nhóm quân nhân thuộc lực lượng QC đang cấp phát các phần ăn và nước uống cho các tù binh cộng sản.
Các nhân viên của ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát tù binh chiến tranh.
Các nhân viên của ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát tù binh chiến tranh.
Tù binh được trở về tự do.
Tù binh được trở về tự do.

Xem Thêm