Trường LA SAN TABERD

Mặt trước của trường Taberd.
Posted by Admin ĐN
Mặt trước của trường Taberd.
Posted by Admin ĐN
Mặt trước của trường Taberd.
Posted by Admin ĐN
Mặt trước của trường Taberd.
Posted by Admin ĐN
Một lớp của trường Taberd năm 1966.
Posted by Admin ĐN
Một lớp của trường Taberd năm 1966.
Posted by Admin ĐN
Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950.
Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114
Posted by Admin ĐN
Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950.
Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114
Posted by Admin ĐN
Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950.
Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114
Posted by Admin ĐN
Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950.
Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114
Posted by Admin ĐN
Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950.
Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114
Posted by Admin ĐN
Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950.
Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114
Posted by Admin ĐN
Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950.
Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114
Posted by Admin ĐN
Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950.
Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114
Posted by Admin ĐN
Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950.
Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114
Posted by Admin ĐN
Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950.
Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114
Posted by Admin ĐN
Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950.
Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114
Posted by Admin ĐN
Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950.
Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114
Posted by Admin ĐN
Các Frèrest của trường Taberd vào thập niên 1950.
Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114
Posted by Admin ĐN
Các Frèrest của trường Taberd vào thập niên 1950.
Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114
Posted by Admin ĐN
Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950.
Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114
Posted by Admin ĐN
Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950.
Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114
Posted by Admin ĐN
Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950.
Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114
Posted by Admin ĐN
Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950.
Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114
Posted by Admin ĐN
Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950.
Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114
Posted by Admin ĐN
Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950.
Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114
Posted by Admin ĐN
Lasan Taberd ? bây giờ chổ này là gì ta ?
Lasan Taberd ? bây giờ chổ này là gì ta ?
trường Trần Đại Nghĩa tới giờ vẫn không khác mấy ...
trường Trần Đại Nghĩa tới giờ vẫn không khác mấy ...
main hall
main hall
mọi người chắc biết chỗ này rồi nhỉ ?
mọi người chắc biết chỗ này rồi nhỉ ?

Xem Thêm