Vũng Tàu ngày xưa

Vũng Tàu năm 1967-70.
Vũng Tàu năm 1967-70.
Trường Thiếu Sinh Quân dưới thời VNCH.
Trường Thiếu Sinh Quân dưới thời VNCH.
Đường Phan Thanh Giản.
Đường Phan Thanh Giản.
Nguyễn Thái Học St. 1968 - Photo by Peter Edwards ( nay là đường BaCu).
Nguyễn Thái Học St. 1968 - Photo by Peter Edwards ( nay là đường BaCu).
Vũng Tàu 1969.
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1969.
Posted by Admin ĐN
Chợ Vũng Tàu 1966.  Hình của Ned Tindale.
Posted by Admin ĐN
Chợ Vũng Tàu 1966. Hình của Ned Tindale.
Posted by Admin ĐN
Chợ Vũng Tàu 1971.  Hình của Ivan Bunn.
Posted by Admin ĐN
Chợ Vũng Tàu 1971. Hình của Ivan Bunn.
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1971.  Hình của Ivan Bunn.
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1971. Hình của Ivan Bunn.
Posted by Admin ĐN
Xe đò từ Vũng Tàu vô Sài Gòn, 1966.  Hình của Ned Tindale.
Posted by Admin ĐN
Xe đò từ Vũng Tàu vô Sài Gòn, 1966. Hình của Ned Tindale.
Posted by Admin ĐN
Bạch Dinh.
Posted by Admin ĐN
Bạch Dinh.
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu Beach - Phot by Timothy McCullough - Nov 1966
Vũng Tàu Beach - Phot by Timothy McCullough - Nov 1966
Vũng Tàu Beach - Phot by Timothy McCullough - Nov 1966
Vũng Tàu Beach - Phot by Timothy McCullough - Nov 1966
Vũng Tàu Beach - Phot by Timothy McCullough - Nov 1966
Vũng Tàu Beach - Phot by Timothy McCullough - Nov 1966
Lô Tô Bãi Trước - Phot by Timothy McCullough - Mar 1967
Lô Tô Bãi Trước - Phot by Timothy McCullough - Mar 1967
Bãi biển dưới chân Bạch Dinh thời Pháp Thuộc.
Posted by Admin ĐN
Bãi biển dưới chân Bạch Dinh thời Pháp Thuộc.
Posted by Admin ĐN
Bạch Dinh 1970
Posted by Admin ĐN
Bạch Dinh 1970
Posted by Admin ĐN
Bạch Dinh 1970.
Posted by Admin ĐN
Bạch Dinh 1970.
Posted by Admin ĐN
Bạch Dinh - 1968.
Photo by Peter Edwards.
Posted by Admin ĐN
Bạch Dinh - 1968.
Photo by Peter Edwards.
Posted by Admin ĐN
Bãi Dứa Vũng Tàu - 1966/67.
Posted by Admin ĐN
Bãi Dứa Vũng Tàu - 1966/67.
Posted by Admin ĐN
Đường qua núi nhỏ - 1966/67.
Posted by Admin ĐN
Đường qua núi nhỏ - 1966/67.
Posted by Admin ĐN
Bãi Dứa Vũng Tàu - 1966-67.
Posted by Admin ĐN
Bãi Dứa Vũng Tàu - 1966-67.
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu - 1966/67
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu - 1966/67
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Bãi Sau - Nov 1966.
Photo by Timothy McCullough
Posted by Admin ĐN
Bãi Sau - Nov 1966.
Photo by Timothy McCullough
Posted by Admin ĐN
Bãi Sau - Nov 1966.
Photo by Timothy McCullough
Posted by Admin ĐN
Bãi Sau - Nov 1966.
Photo by Timothy McCullough
Posted by Admin ĐN
Bãi Sau - Nov 1966.
Photo by Timothy McCullough
Posted by Admin ĐN
Bãi Sau - Nov 1966.
Photo by Timothy McCullough
Posted by Admin ĐN
Bãi Sau Vũng Tàu - 1966/67.
Posted by Admin ĐN
Bãi Sau Vũng Tàu - 1966/67.
Posted by Admin ĐN
Bãi Sau Vũng Tàu - 1970.
Photo by Artzkat
Posted by Admin ĐN
Bãi Sau Vũng Tàu - 1970.
Photo by Artzkat
Posted by Admin ĐN
Bãi Tàu Đắm - Gần Hòn Bà, 1970. 
Photo by Artzkat
Posted by Admin ĐN
Bãi Tàu Đắm - Gần Hòn Bà, 1970.
Photo by Artzkat
Posted by Admin ĐN
Bãi Tàu Đắm - Gần Hòn Bà, 1970. 
Photo by Artzkat
Posted by Admin ĐN
Bãi Tàu Đắm - Gần Hòn Bà, 1970.
Photo by Artzkat
Posted by Admin ĐN
Bãi Tàu Đắm - Gần Hòn Bà, 1970. 
Photo by Artzkat
Posted by Admin ĐN
Bãi Tàu Đắm - Gần Hòn Bà, 1970.
Photo by Artzkat
Posted by Admin ĐN
Bãi Thùy Vân - Vũng Tàu, 1967-70.
Photo by Stan Middleton
Posted by Admin ĐN
Bãi Thùy Vân - Vũng Tàu, 1967-70.
Photo by Stan Middleton
Posted by Admin ĐN
Bãi Thùy Vân, 1968.
Photo by Stan Middleton
Posted by Admin ĐN
Bãi Thùy Vân, 1968.
Photo by Stan Middleton
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Bãi Thuỳ Vân.
Posted by Admin ĐN
Bãi Thuỳ Vân.
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước.
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước.
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước - 11-1966.
Photo by Timothy McCullough
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước - 11-1966.
Photo by Timothy McCullough
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước2 1965-66. 
Hình của Ansis Platacis
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước2 1965-66.
Hình của Ansis Platacis
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước - 11-1966.
Photo by Timothy McCullough
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước - 11-1966.
Photo by Timothy McCullough
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước - 11-1966.
Photo by Timothy McCullough
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước - 11-1966.
Photo by Timothy McCullough
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước, 1968.
Photo by Stan Middleton
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước, 1968.
Photo by Stan Middleton
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước với Honolulu Kiốt - 3-1967.
Photo by Timothy McCullough
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước với Honolulu Kiốt - 3-1967.
Photo by Timothy McCullough
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước với Honolulu Kiốt - 3-1967.
Photo by Timothy McCullough
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước với Honolulu Kiốt - 3-1967.
Photo by Timothy McCullough
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước, 3-1967.
Photo by Timothy McCullough
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước, 3-1967.
Photo by Timothy McCullough
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước Vũng Tàu, 1965-72.
Photo by John A. Hansen
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước Vũng Tàu, 1965-72.
Photo by John A. Hansen
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước Vũng Tàu, 1965-72.
Photo by John A. Hansen 
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước Vũng Tàu, 1965-72.
Photo by John A. Hansen
Posted by Admin ĐN
Phi hành đoàn C-7 Caribou của quân đội hoàng gia Úc tại phi trường Vũng Tàu.
Posted by Admin ĐN
Phi hành đoàn C-7 Caribou của quân đội hoàng gia Úc tại phi trường Vũng Tàu.
Posted by Admin ĐN
15/12/1969 - Nữ quân nhân VNCH trong một lớp học của trường truyền tin tại Vũng Tàu.
Posted by Admin ĐN
15/12/1969 - Nữ quân nhân VNCH trong một lớp học của trường truyền tin tại Vũng Tàu.
Posted by Admin ĐN
15/12/1969 - Quân nhân VNCH trong một lớp học của trường truyền tin tại Vũng Tàu.
Posted by Admin ĐN
15/12/1969 - Quân nhân VNCH trong một lớp học của trường truyền tin tại Vũng Tàu.
Posted by Admin ĐN
Không ảnh Vũng Tàu thập niên 1960.
Posted by Admin ĐN
Không ảnh Vũng Tàu thập niên 1960.
Posted by Admin ĐN
Không ảnh Vũng Tàu thập niên 1930.
Posted by Admin ĐN
Không ảnh Vũng Tàu thập niên 1930.
Posted by Admin ĐN
Chợ Vũng Tàu.
Posted by Admin ĐN
Chợ Vũng Tàu.
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968.
Hình của Jeanette
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968.
Hình của Jeanette
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968.  Nhà nghỉ mát của Mỹ.
Hình của Jeanette
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968. Nhà nghỉ mát của Mỹ.
Hình của Jeanette
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968.  Nhà nghỉ mát của Mỹ.
Hình của Jeanette
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968. Nhà nghỉ mát của Mỹ.
Hình của Jeanette
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968.  Nhà nghỉ mát của Mỹ.
Hình của Jeanette
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968. Nhà nghỉ mát của Mỹ.
Hình của Jeanette
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Bãi Tầu Đắm, gần Hòn Bà.
Posted by Admin ĐN
Bãi Tầu Đắm, gần Hòn Bà.
Posted by Admin ĐN
Chợ Vũng Tàu 1968.
Posted by Admin ĐN
Chợ Vũng Tàu 1968.
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước 1967-1970
Hình của Stan Middleton
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước 1967-1970
Hình của Stan Middleton
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968.
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968.
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968.
Hình của Stan Middleton
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968.
Hình của Stan Middleton
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968.
Hình của Stan Middleton
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968.
Hình của Stan Middleton
Posted by Admin ĐN
Phật Bửu Tự 1968.
Hình của Stan Middleton
Posted by Admin ĐN
Phật Bửu Tự 1968.
Hình của Stan Middleton
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1966. 
Hình của Mike Dakin

Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1966.
Hình của Mike Dakin

Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu thập niên 1960.
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu thập niên 1960.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước Vũng Tàu 1965-72.
Hinì ca John A. Hansen
Posted by Admin ĐN
Bãi Trước Vũng Tàu 1965-72.
Hinì ca John A. Hansen
Posted by Admin ĐN
Khu nghỉ mát của quân đội Nam Hàn. 
Hình của Peter Edwards
Posted by Admin ĐN
Khu nghỉ mát của quân đội Nam Hàn.
Hình của Peter Edwards
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968.
Hình của Stan Middleton
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu 1968.
Hình của Stan Middleton
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu - 1966/67.
Posted by Admin ĐN
Vũng Tàu - 1966/67.
Posted by Admin ĐN

Xem Thêm