1926, Nadal's collection P1 : Saigon và Chợ Lớn

Sai Gon Jardin Elephant ... nó ghi vậy đó
Sai Gon Jardin Elephant ... nó ghi vậy đó
Sai gon Jardin Pagodon
Sai gon Jardin Pagodon
Rex Hotel
Rex Hotel
Long Quy    chỗ này mình không biết ở đâu.
Long Quy

chỗ này mình không biết ở đâu.
Binh Tranh Hydravion
Binh Tranh Hydravion
Bien Hoa Kiosque
Bien Hoa Kiosque
Binh Tranh Hydravion
Binh Tranh Hydravion
Bien Hoa Usine
Bien Hoa Usine
Tàu lửa thời Pháp với các toa đầu chứa cát chạy trước để đỡ mìn Việt Minh đặt trên đường ray.
Tàu lửa thời Pháp với các toa đầu chứa cát chạy trước để đỡ mìn Việt Minh đặt trên đường ray.

Xem Thêm