Đường xe lửa Vân Nam

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%E1%BA%BFn_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_s%E1%BA%AFt_H%E1%BA%A3i_Ph%C3%B2ng_-_V%C3%A2n_Nam

AD Điệu Chi
Tuyến đường sắt Hải Phòng-Lào Cai-Vân Nam được xây vào thời kỳ Pháp thuộc năm 1901 và hoàn thành năm 1910, đoàn thi công phải bắc 173 cây cầu và đào 158 đoạn đường hầm xuyên núi.

Ảnh: Cây cầu như một mảng ren (dentelle), Kilomet 83.
Tuyến đường sắt Hải Phòng-Lào Cai-Vân Nam được xây vào thời kỳ Pháp thuộc năm 1901 và hoàn thành năm 1910, đoàn thi công phải bắc 173 cây cầu và đào 158 đoạn đường hầm xuyên núi.

Ảnh: Cây cầu như một mảng ren (dentelle), Kilomet 83.

Xem Thêm