Ga Sài Gòn của một thời ...

Có ai rảnh ra Ga Sài Gòn Xưa mua vé quay về cái thời ấy với Ròm hông nè ?
Ròm se rinh về từng vé từng vé (hình) nếu đặt (chôm) được vào sau ... hihi
Nguồn : FB Nam Ròm

Sài Gòn Railstation - Photo by Mooch - 1964/65 -

Sài Gòn Railstation - Photo by Mooch - 1964/65 -

Sài Gòn Railway Station 1970/71 - Photo By Sandy

Sài Gòn Railway Station 1970/71 - Photo By Sandy

Sài Gòn Railway Station 1970/71 - Photo By Sandy

Sài Gòn Railway Station 1970/71 - Photo By Sandy

Sài Gòn Railway Station 1970/71 - Photo By Sandy

Sài Gòn Railway Station 1970/71 - Photo By Sandy

Sài Gòn Railway Station 1970/71 - Photo By Sandy

Sài Gòn Railway Station 1970/71 - Photo By Sandy

Sài Gòn Railway Station 1970/71 - Photo By Sandy

Sài Gòn Railway Station 1970/71 - Photo By Sandy

Xem Thêm