Những Tượng Đài Xưa

Posted by Admin ĐN
Tượng đài Hai Bà Trưng đầu thập niên 1960, tượng bị phá sập sau đảo chánh và xây lại thành tượng đài Trần Hưng Đạo.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Hai Bà Trưng đầu thập niên 1960, tượng bị phá sập sau đảo chánh và xây lại thành tượng đài Trần Hưng Đạo.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Hai Bà Trưng đầu thập niên 1960, tượng bị phá sập sau đảo chánh và xây lại thành tượng đài Trần Hưng Đạo.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Hai Bà Trưng đầu thập niên 1960, tượng bị phá sập sau đảo chánh và xây lại thành tượng đài Trần Hưng Đạo.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Hai Bà Trưng đầu thập niên 1960, tượng bị phá sập sau đảo chánh và xây lại thành tượng đài Trần Hưng Đạo.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Hai Bà Trưng đầu thập niên 1960, tượng bị phá sập sau đảo chánh và xây lại thành tượng đài Trần Hưng Đạo.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Hai Bà Trưng đầu thập niên 1960, tượng bị phá sập sau đảo chánh và xây lại thành tượng đài Trần Hưng Đạo.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Hai Bà Trưng đầu thập niên 1960, tượng bị phá sập sau đảo chánh và xây lại thành tượng đài Trần Hưng Đạo.
Posted by Admin ĐN
Saigon 8-67 Tượng Trần Nguyên Hãn - CV Quách Thị Trang.  Thánh tổ của binh chủng Truyền Tin của quân đội VNCH.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Saigon 8-67 Tượng Trần Nguyên Hãn - CV Quách Thị Trang. Thánh tổ của binh chủng Truyền Tin của quân đội VNCH.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Saigon 8-67 Tượng Trần Nguyên Hãn - CV Quách Thị Trang.  Thánh tổ của binh chủng Truyền Tin của quân đội VNCH.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Saigon 8-67 Tượng Trần Nguyên Hãn - CV Quách Thị Trang. Thánh tổ của binh chủng Truyền Tin của quân đội VNCH.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Saigon 8-67 Tượng Trần Nguyên Hãn - CV Quách Thị Trang.  Thánh tổ của binh chủng Truyền Tin của quân đội VNCH.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Saigon 8-67 Tượng Trần Nguyên Hãn - CV Quách Thị Trang. Thánh tổ của binh chủng Truyền Tin của quân đội VNCH.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Tượng Trần Nguyên Hãn - CV Quách Thị Trang.  Thánh tổ của binh chủng Truyền Tin của quân đội VNCH.
Posted by Admin ĐN
Tượng Trần Nguyên Hãn - CV Quách Thị Trang. Thánh tổ của binh chủng Truyền Tin của quân đội VNCH.
Posted by Admin ĐN
Tượng Trần Nguyên Hãn - CV Quách Thị Trang.  Thánh tổ của binh chủng Truyền Tin của quân đội VNCH.
Posted by Admin ĐN
Tượng Trần Nguyên Hãn - CV Quách Thị Trang. Thánh tổ của binh chủng Truyền Tin của quân đội VNCH.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Tượng đài An Dương Vương.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài An Dương Vương.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Biệt Động Quân.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Biệt Động Quân.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Biệt Động Quân.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Biệt Động Quân.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Biệt Động Quân.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Biệt Động Quân.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Chiến sĩ Vô danh giữa ngã tư Hồng Bàng-Tổng Đốc Phương.
Hình của Gary Grayson 1968.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Chiến sĩ Vô danh giữa ngã tư Hồng Bàng-Tổng Đốc Phương.
Hình của Gary Grayson 1968.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài của chính khách Jules Ferry, người có công mở rộng các thuộc địa Pháp được dựng ở Hải Phòng 1910.  
Trích từ Reds.vn
Posted by Admin ĐN
Tượng đài của chính khách Jules Ferry, người có công mở rộng các thuộc địa Pháp được dựng ở Hải Phòng 1910.
Trích từ Reds.vn
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Gambetta.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Gambetta.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Gambetta.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Gambetta.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Phù Đổng Thiên Vương thánh tổ binh chủng Thiết Giáp của quân đội VNCH.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Phù Đổng Thiên Vương thánh tổ binh chủng Thiết Giáp của quân đội VNCH.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài thánh tổ Pháo Binh của quân đội VNCH.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài thánh tổ Pháo Binh của quân đội VNCH.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài thánh tổ Quân Cụ của quân đội VNCH.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài thánh tổ Quân Cụ của quân đội VNCH.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Thủy Quân Lục Chiến.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Thủy Quân Lục Chiến.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Thủy Quân Lục Chiến.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Thủy Quân Lục Chiến.
Posted by Admin ĐN
Tượng người lính VNCH tại Nghĩa Trang Quân Đội.
Posted by Admin ĐN
Tượng người lính VNCH tại Nghĩa Trang Quân Đội.
Posted by Admin ĐN
Tượng người lính VNCH tại Nghĩa Trang Quân Đội, trước và sau 1975.
Posted by Admin ĐN
Tượng người lính VNCH tại Nghĩa Trang Quân Đội, trước và sau 1975.
Posted by Admin ĐN
Tượng đà Thánh De LaSalle trong sân trường Lasan Taberd.
Posted by Admin ĐN
Tượng đà Thánh De LaSalle trong sân trường Lasan Taberd.
Posted by Admin ĐN
TƯỢNG TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE - CHỢ LỚN.  Giao Lo An Binh - Nguyen Hoang - Nguyen Trai.
Posted by Admin ĐN
TƯỢNG TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE - CHỢ LỚN. Giao Lo An Binh - Nguyen Hoang - Nguyen Trai.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Trần Hưng Đạo thánh tổ binh chủng Hải Quân của quân đội VNCH.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Trần Hưng Đạo thánh tổ binh chủng Hải Quân của quân đội VNCH.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Trần Hưng Đạo thánh tổ binh chủng Hải Quân của quân đội VNCH.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài Trần Hưng Đạo thánh tổ binh chủng Hải Quân của quân đội VNCH.
Posted by Admin ĐN
Tượng Trương Vĩnh Ký.
Posted by Admin ĐN
Tượng Trương Vĩnh Ký.
Posted by Admin ĐN
Tượng Trương Vĩnh Ký.
Posted by Admin ĐN
Tượng Trương Vĩnh Ký.
Posted by Admin ĐN

Xem Thêm