Quốc Khánh Pháp tại Sài Gòn

Duyệt binh kỷ niệm ngày 14-7-1950 (Quốc Khánh Pháp) tại Sài Gòn. Đường phố SG được trang hoàng đầy cờ Pháp và cờ Việt Nam nhân dịp này.

AD Điệu Chi
Cérémonies du 14 juillet 1950 à Saïgon.

Un détachement de la Gendarmerie coloniale en Indochine défile lors des cérémonies du 14 juillet 1950 à Saïgon.
Cérémonies du 14 juillet 1950 à Saïgon.

Un détachement de la Gendarmerie coloniale en Indochine défile lors des cérémonies du 14 juillet 1950 à Saïgon.

Xem Thêm