SELECT * FROM tbl_content where name_search like '%nguyen van thieu%' nguyễn văn thiệu - ẢnhXưa.Com